Intentio Multimedia gaat verder als Provoque MediaIntentio Multimedia gaat verder als Provoque Media

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Intentio Multimedia Producties
Opgemaakt 2019, te Hansweert

Artikel 1. Definities 1.
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. Intentio Multimedia Producties: Intentio Multimedia Producties (KvK nr.20144095)
2. Opdrachtgever: de wederpartij van Intentio Multimedia Producties.
3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Intentio Multimedia Producties

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Intentio Multimedia Producties gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Intentio Multimedia Producties verrichtte handelingen.
2. Door ondertekening van een overeenkomst met Intentio Multimedia Producties verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Intentio Multimedia Producties en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Intentio Multimedia Producties en opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden
genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. De door Intentio Multimedia Producties gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
2. Intentio Multimedia Producties is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen, aan Intentio Multimedia Producties wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Intentio Multimedia Producties zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen doormiddel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Intentio Multimedia Producties niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen
1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Intentio Multimedia Producties gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste 30 dagen de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Intentio Multimedia Producties van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
3. Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 25% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
4. Tenzij anders overeen gekomen: Facturering van onderhoudskosten, hosting, SSL-certificaten en domeinnamen gebeuren per jaar vooraf. Jaarlijks ontvangt de opdrachtgever een factuur betreffende de kosten van het aankomende kalenderjaar. Betaling dient voldaan te worden tot maximaal een maand na het uitschrijven van de factuur. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
5. Een maand na facturatie (nazorgfase) wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Zie onderhoudscontracten.
6. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 30 dagen (een maand) na factuurdatum te geschieden, op de door Intentio Multimedia Producties aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
7. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
8. De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze opdrachtgever ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de opdrachtgever de offerte ondertekend heeft.
9. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, word opdrachtgever op de hoogte gesteld door middel van twee herinneringen met een verlenging van twee weken per herinnering van het overeengekomen betaal termijn. Bij de tweede herinnering worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen €30,-. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

Artikel 5. Onderhoud
1. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een bestaande website. Deze word standaard bij iedere website geleverd.
2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld:
- Het maandelijks controleren van beveiliging, updates en eventuele foutmeldingen.
- Aanpassingen in de bestaande tekst of afbeeldingen op de website.
- Contact met derden (zoals hosting, vormgever, etc.)
- Maandelijks word hier een uur werk voor berekend
3. Elk aanvullend uur wordt berekend volgens het uurtarief, tenzij anders aangegeven.
4. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, na ondertekening van het contract worden voldaan.
5. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is 30 dagen voor het einde van de contractdatum.

Artikel 6. Webhostingconstracten
1. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig zakelijk webhostingcontract voor een bestaandewebsite.
2. Intentio Multimedia Producties zal zich als een goed dienstverlener inspannen om zorg te dragen voor:
- Het maken van een automatische dagelijkse back-up van de website bestanden en database(s). Deze back-ups maken het mogelijk om back-ups terug te plaatsen van iedere dag tot 4 dagen geleden. Intentio Multimedia Producties kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de back-up (door welke reden dan ook) corrupt raken en daardoor niet meer te herstellen zijn.
- Een correcte domeinregistratie en verlenging hiervan.
- Het verlenen van aansluiting op het systeem voor de in de overeenkomst bepaalde diensten.
- Het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden.
- Een passende beveiliging van (persoons)gegevens die opgeslagen worden.
- Intentio Multimedia Producties geeft geen garantie op onbelemmerde toegang tot het systeem en garandeert niet dat er te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de diensten en/of derden producten.
3. Intentio Multimedia Producties is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Intentio Multimedia Producties te verrichten aanpassingen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de opdrachtgever jegens Intentio Multimedia Producties ontstaat.
5. Intentio Multimedia Producties kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor verlies geleden tijdens het verhuizen/instellen van de domeinnaam.
6. In het geval de opdrachtgever onjuiste domeinnamen bestelt (spelfouten, naamfouten of iets dergelijks) wordt het registratietarief niet terugbetaald. Intentio Multimedia Producties zal echter trachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden.
7. Intentio Multimedia Producties is niet aansprakelijk voor het verliezen door de opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.
8. Intentio Multimedia Producties heeft het recht de domeinnaam en/of webhosting ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer de opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst (en de daar bijhorende betalingen).
9. Indien het dataverkeer en/of server gebruik (CPU, RAM en harddiskruimte) toerekenbaar aan de opdrachtgever onredelijk hoog is ten opzichte van andere opdrachtgevers, of het systeem stoort, is Intentio Multimedia Producties gerechtigd gepaste maatregelen te nemen dit te beperken. Intentio Multimedia Producties mag na een waarschuwing een toeslag rekenen voor het onredelijk verkeer.
10. Indien de webruimte van de opdrachtgever besmet is met een virus en/of gehackt is heeft Intentio Multimedia Producties het recht om de website verwijderen. Ter betaling van een vergoeding kan Intentio Multimedia Producties ingezet worden om dit probleem op te lossen, maar is hiertoe niet verplicht.
11. Intentio Multimedia Producties is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat een van de servers op een e-mail blacklist komt te staan waardoor e-mail verkeer mogelijk niet meer succesvol kan worden verzonden. Intentio Multimedia Producties tracht er echter naar om binnen redelijk termijn deze server van de desbetreffende e-mail blacklist af te halen.
12. Al het e-mailverkeer dat door een van de servers van Intentio Multimedia Producties verloopt wordt automatisch en handmatig gescand op SPAM en virussen, mocht een bericht gemankeerd worden als SPAM of een virus bevatten dan heeft Intentio Multimedia Producties het recht om dit bericht niet te bezorgen zonder de opdrachtgever hier over in te lichten.
13. Indien Intentio Multimedia Producties ervoor kiest een specifieke webhosting dienst te beëindigen, kan Intentio Multimedia Producties het contract met een opzegtermijn van 30 dagen opzeggen. In dergelijke gevallen wordt het niet gebruikte deel van vooruitbetaalde bedragen vanzelfsprekend gerestitueerd. De opdrachtgever heeft dan het recht om de website bestanden en bijhorende databases op te vragen bij Intentio Multimedia Producties. Intentio Multimedia Producties is in dat geval alleen verantwoordelijk voor het aanleveren van deze bestanden en niet voor het overzetten en configureren van de website en bijhorende zaken op een andere server bij een derde partij.
14. Kosten van een webhosting contract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 30 dagen (een maand) na ondertekening van het contract worden voldaan.
15. De opzegtermijn van een webhosting contract is 30 dagen voor het einde van de contractdatum.

Artikel 7. Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
2. Intentio Multimedia Producties mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit. De gebruikelijke vorm hiervoor is een kleine link in de footer van de website met de tekst: ‘Website gemaakt door Intentio Multimedia Producties’. Daarnaast heeft Intentio Multimedia Producties het recht om een portfolio afbeelding op https://intentio-multimedia.nl te plaatsen met daaronder een korte reactie van de opdrachtgever, tenzij anders afgesproken.

Artikel 8. Uitvoering van de overeenkomst
1. Intentio Multimedia Producties zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Webdesign is een creatief proces waarbij de uiteindelijke opgeleverde vorm en functies met de best mogelijke inspanning door Intentio Multimedia Producties zullen worden nagestreefd.
2. Indien de overeenkomst tot uitvoering is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon zal Intentio Multimedia Producties steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Intentio Multimedia Producties aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Intentio Multimedia Producties worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Intentio Multimedia Producties zijn verstrekt, heeft Intentio Multimedia Producties het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Intentio Multimedia Producties is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Intentio Multimedia Producties kenbaar behoorde te zijn.
5. Intentio Multimedia Producties zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen en moet op tijd de benodigde data aanleveren. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
6. Voor het schrijven van artikelen in opdracht van opdrachtgever heeft Intentio Multimedia Producties het recht een opdrachtgever een opdrachtformulier te laten ondertekenen. Dit om bijvoorbeeld bij organisaties van evenementen te kunnen aantonen dat Intentio Multimedia Producties hier opdracht voor heeft, zonder de ondertekende offerte te hoeven overleggen.
7. Indien door Intentio Multimedia Producties of door Intentio Multimedia Producties ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever vrijwaart Intentio Multimedia Producties voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 9. Wijzigingen en meerwerk
1. Indien Intentio Multimedia Producties op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Intentio Multimedia Producties worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Intentio Multimedia Producties. Intentio Multimedia Producties is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt
gesloten.
2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Intentio Multimedia Producties opdrachtgever tevoren schriftelijk of telefonisch of per e-mail informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
4. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Intentio Multimedia Producties van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Artikel 10. Duur en beëindiging
1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 1 maand. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar.
2. Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
3. Intentio Multimedia Producties kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Intentio Multimedia Producties gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
4. Intentio Multimedia Producties heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Intentio Multimedia Producties niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Intentio Multimedia Producties zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Intentio Multimedia Producties kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Artikel 11. Levering en levertijd
1. De in de getekende overeenkomst genoemde opleverdatum zal worden aangehouden met eventuele aanpassing van die datum bij overeengekomen meerwerk en/of het te laat aanleveren van data door de opdrachtgever.
2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de website af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de website of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Intentio Multimedia Producties en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
2. De aansprakelijkheid van Intentio Multimedia Producties zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Artikel 15. Overmacht
1. In geval van overmacht is Intentio Multimedia Producties gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
3. Intentio Multimedia Producties is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of andere derden waarop Intentio Multimedia Producties geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 16. Diverse bepalingen
1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
3. Intentio Multimedia Producties kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen (2 weken) na bekendmaking van de wijzigingen op de webpagina: ‘www.intentio-multimedia.nl'. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
4. Intentio Multimedia Producties heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 17. Derden
1. Intentio Multimedia Producties is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Intentio Multimedia Producties doorgevoerd.
2. Intentio Multimedia Producties is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud
1. De opdrachtgever is verplicht de benodigde gegevens met betrekking tot de website, domeinnaam en hosting door te geven aan Intentio Multimedia Producties. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
2. Alle door Intentio Multimedia Producties in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever geleverde roerende zaken en intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van Intentio Multimedia Producties totdat de opdrachtgever alle verplichtingen (en betalingen) uit de overeenkomst Intentio Multimedia Producties volledig is nagekomen. Op het moment dat deze verplichtingen zijn voldaan ontvangt de opdrachtgever geleverde roerende zaken en intellectuele eigendomsrechten.
3. De opdrachtgever zal al datgene doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken veilig te stellen. Dit betekent in iedergeval dat de opdrachtgever de zaken onder eigendomsvoorbehoud van Intentio Multimedia Producties niet zal verkopen, niet zal verhuizen naar een andere website, niet zal verwerken en/of opnemen in een andere website.
4. Alle door Intentio Multimedia Producties ontwikkelde websites en promotiematerialen kunnen door Intentio Multimedia Producties voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
5. Door Intentio Multimedia Producties of anderen ontwikkelde scripts en programma's gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Intentio Multimedia Producties.
6. Mocht er gebruikt zijn gemaakt van Open Source Oplossingen kan hier nimmer copyright op de geleverde source code kunnen rusten. Zie ook artikel Eigendomsvoorbehoud.

Artikel 18. Privacy bepalingen
1. Uw persoonsgegevens worden door Intentio Multimedia Producties slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting aan te vragen. Daarnaast ook voor de administratie van Intentio Multimedia Producties. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Intentio Multimedia Producties verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.